JŪS MATOTE SVETAINĖS TINKLAPĮ „STRUKTŪRA IR KONTAKTAI“
       Mūsų įstaigos oficialus pavadinimas: Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“, sutrumpintas pavadinimas – KVSC „Saulutė“.
       Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, identifikavimo kodas 190979695.
       Centro savininkas – valstybė.
       Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr.714 (Žin., 2010, Nr.68-3410) Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
       Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, identifikavimo kodas 188603091, adresas: A.Volano g.2/7, LT-01516, Vilnius.
       Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
       Centro priklausomybė – valstybinė mokykla.
       Centro grupė – bendrojo lavinimo mokykla, kodas 3120.
       Centro tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.
       Centro paskirtis – vaikų socializacijos centras, kodas 31232630.
       Mokymo kalba – lietuvių.
       Mokymo formos – grupinio ir pavienio mokymosi.
       Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.
       Savo veiklą Centras grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais.
       Centro buveinė: Purienų g. 2, LT-50138 Kaunas. Centro bendrabučio buveinė – Purienų g.2, LT-50138, Kaunas.


Mūsų adresas:
Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“
Purienų g. 2, Kaunas LT- 50138       Centro istorija: 1961 m. rugsėjo 7 d. įsteigta Kauno miesto mokykla - internatas Nr.2. 1992 m. mokykla reorganizuota į Kauno vaikų globos namus „Saulutė”, nuo 2001 m. globos namai reorganizuoti į Kauno apskrities internatinę mokyklą „Saulutė“, 2005 m. mokykla pertvarkyta į Kauno apskrities pagrindinę mokyklą „Saulutė“, įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui (Žin., 2007, Nr.80-3214) nuo 2008 m. veikla pertvarkyta į Kauno apskrities vaikų socializacijos centrą „Saulutė“. Nuo 2010 m.Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“.Centrą sudaro sekantys padaliniai:

Administracija,
Ugdymą organizuojantis skyrius,
Neformalųjį ugdymą organizuojantis skyrius,
Ūkio skyrius.


ADMINISTRACIJA


Ūkio
skyriaus
vedėja
Simona
Dzindzilevičienė
vyriausioji
buhalterė
Rūta
Gelumbauskaitė
direktorė
Tatjana
Djačenko
Ugdymą
organizuojančio
skyriaus
vedėja
Oksana
Pagrandienė
Neformalųjį
ugdymą
organizuojančio
skyriaus
vedėja
Nadiežda
Plekavičienė
tel. 313939tel. 313939tel. 313940tel. 795780tel. 795780
sim@
saulute.kaunas.lm.lt
buhalterija@
saulute.kaunas.lm.lt
sim@
saulute.kaunas.lm.lt
sim@
saulute.kaunas.lm.lt
sim@
saulute.kaunas.lm.lt

 

Dalykus dėsto mokytojai :

    dėstomas dalykas     mokytojas      kvalifikacija
Dorinis ugdymas (etika) Audronė Verbutė mokytoja
Lietuvių kalba (gimtoji) Audronė Verbutė vyresnioji mokytoja
Lietuvių kalba (gimtoji) Jekaterina Izajeva vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba I-ji (anglų) Viktoras Djačenko mokytojas
Užsienio kalba II-ji (rusų)
Matematika Audronė Šeflerienė mokytoja
Biologija Danguolė Mikšienė vyresnioji mokytoja
Chemija Danguolė Mikšienė vyresnioji mokytoja
Fizika Larisa Angulova vyresnioji mokytoja
Informacinės technologijos Ričardas Skirgaila mokytojas
Istorija Daiva Savickienė mokytoja
Pilietiškumo pagrindai Daiva Savickienė mokytoja
Geografija Edita Valantiejienė mokytoja
Ekonomika Edita Valantiejienė vyresnioji mokytoja
Dailė Nijolė Mekina  mokytoja  
Muzika Jelena Fomova vyresnioji mokytoja
Technologijos Nijolė Mekina mokytoja
Kūno kultūra Oksana Pagrandienė vyresnioji mokytoja
Kūno kultūra Vladimiras Bystrovas vyresnysis mokytojas
Ikiprofesinis mokymas Nijolė Mekina vyresnioji mokytoja

 

    Centro pedagogai